Nhảy tới nội dung

1 tài liệu đã gắn thẻ với "content-centric"

Xem tất cả Thẻ

Giới thiệu Mkmate

Content centric (Nội dung là trung tâm), khái niệm mới theo quan điểm bán hàng trực tuyến truyền thống, khách hàng là trung tâm (customer centric).