Nhảy tới nội dung

Nhật ký đóng gói sản phẩm

· 4 phút để đọc
Dzung Do

2022-12-31. V6.5.3

  • Bổ sung TOC cho sản phẩm
  • Task queue for optimizing lossless image
  • Popup builder
  • Tiện ích Drag and Drop các trường theo dòng nhỏ
  • Hỗ trợ tối ưu hóa lossless cho hình ảnh khi upload lên hệ thống
  • Cho phép cấu hình sản phẩm liên quan
  • SERP preview
  • Lỗi lấy sản phẩm không cùng danh mục
  • Cho phép định nghĩa lấy sản phẩm liên quan: Cùng nhóm hoặc Tự động (Nhận diện)
  • Cho phép định nghĩa slideshow: mobile và desktop khác nhau
  • Đếm ký tự của tiêu đề tin bài
  • Bổ sung dự án liên quan tại trang sản phẩm
  • Định nghĩa URL của trang Tất cả dự án
  • Filter Fields cho Dự án
  • Hỗ trợ gửi email bằng SMTP theo từng site
  • Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
  • Tùy chọn hiển thị nhóm con khi xem nhóm cha
  • Tool kiểm tra lỗi hình ảnh
  • Nâng cấp trình soạn thảo TinyMCE6

2022-12-04. V6.5.2

  • Bổ sung tooltip cho các nút bấm trong quản trị
  • Tinh chỉnh ảnh thumb trong khu vực quản trị
  • Hỗ trợ banner random
  • Hỗ trợ tinyslider cho slideshow
  • Cho phép chọn điện thoại theo nhóm

2022-08-31. V6.5.1

  • Big Update: Lưu thông tin vùng quản trị bằng AJAX
  • Hỗ trợ ảnh webp
  • Cho phép định nghĩa liên kết Opensearch về loại trang cụ thể (Tất cả, Sản phẩm, Tin bài)
  • MySQL Console
  • Quản lý broken link
  • Tắt các chức năng không dùng của dự án để không bị rối khi sử dụng
  • Hỗ trợ AMP-HTML fullsite
  • 🥷🏽 Tracking code, đo lường chiến dịch quảng cáo. Chèn vào lead, inquiries
  • Customize những trang đặc biệt: SEO, title, description
  • 🐞 Lỗi AMP-HTML với file hình ảnh không có đường dẫn
  • Cho phép đặt số lượng vote => chống tấn công
  • 🐞 Lỗi tạo menu item cấp 2
  • 🐞 Lỗi không ẩn ngày, tác giả, lượt xem của tin bài.
  • Public issue: sử dụng github
  • 🐞 Lỗi: Gửi email định dạng HTML thành plaintext khi download tài liệu
  • Cải thiện chỉ số CLS cho mobile
  • 🐞 Lỗi: Gửi email thông báo cho nhiều admin cùng 1 lúc
  • SEO: Kiểm tra URL trùng khi thêm redirect URL
  • Đếm số lượng reach của link 404
  • Cho phép customize URL đặc biệt
  • Hỗ trợ giá khuyến mại mức đơn giản

2022-07-31, phát hành v6.5.0

  • Branding: Email template
  • SEO onpage: Cookie-less domain
  • Hoàn thành chuyển ngữ phiên bản tiếng Anh
  • Long tail: Chèn bài liên quan tự động theo phân đoạn nội dung
  • SEO onpage: AMP cơ bản
  • System: Admin notify
  • Sale: Form yêu cầu tư vấn
  • Marketing: Form chia sẻ tài nguyên
  • System: Tối ưu hóa thumbnail để tăng I/O disk (TTFB)
  • SEO onpage: Hỗ trợ Sitemap XSL
  • Security: Hỗ trợ Google recatpcha cho trang liên hệ
  • Task queue for sending email
  • Email template
  • Hiển thị tỉnh/thành theo thứ tự sắp xếp, chữ cái
  • Hiển thị quận/huyện theo thứ tự sắp xếp, chữ cái
  • Hỗ trợ đồng thời redirect 302 & 301

2202-03-20, phát hành v6.0.0

 1. Triển khai tập trung SAAS
 2. Nâng cấp toàn bộ dự án đã triển khai